Hållbarhetspolicy

Spar energi, vinn tid och ta rätt beslut. Orcana navigerar företag rätt när förändringens vindar blåser.

Ekonomiskt ansvar

För Orcana AB är det ett aktivt tillstånd att bedriva ansvarsfull verksamhet med sund och balanserad ekonomi. Orcana tar medvetna ekonomiska beslut som säkrar bolagets långsiktiga framgång. Vi värdesätter ärlighet, öppenhet och god etik i alla våra affärsrelationer. Självklart motarbetar företaget all form av ekonomisk oegentlighet.
På marknaden verkar Orcana AB med affärsetik, sunt förnuft och ärlighet.

Miljöansvar

För Orcana AB är aktivt miljöansvarstagande en självklarhet och som genomsyras i allt arbete och är en integrerad del av vår verksamhet. I första hand genom att minimera negativ miljöpåverkan och i andra hand genom att förebygga uppkomst av miljöpåverkan. Det vi främst kan förebygga är utsläpp vid resor genom att transportera oss miljövänligt så långt det är möjligt, minimera förbrukningsmaterial så som papper, avfallshantering och vår egen energiförbrukning.

Vi följer upp och förbättrar ständigt vårt miljöansvar så att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid. Orcana arbetar ständigt med digitalisering för att minska resor och pappersförbrukning.

Samhällsansvar

Orcana AB agerar utifrån att ständigt vara en god samhällsaktör som respekterar mänskliga rättigheter. Bolaget strävar ständigt efter god hälsa och välbefinnande för såväl anställda, ägare, samarbetspartner och kunder.

Vi är måna om den erfarenhet och kompetens som finns i bolaget ska komma till nytta för Orcanas kunder. Orcana bidrar inom områden som mentorskap för unga entreprenörer och ledare i näringslivet.

Vi ställer krav på våra samarbetspartner att även deras verksamhet bedrivs på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Leverantörsansvar

Orcana AB arbetar aktivt med att anlita lokala leverantörer vid behov. Förutom hållbarhetskriterium tar vi beslut på kriterium som kvalitet, tillförlitlighet, pris och leveransförmåga. Vi sörjer för att utvecklas i samarbeten med våra leverantörer runt hållbarhetsmål för långsiktiga relationer.

Anställnings- och arbetsförhållanden

Orcana AB arbetar ständigt för att medarbetare ska vara engagerade, utvecklas, vara anställningsbara och nöjda med god hälsa. Dessutom skapar vi balans mellan arbete och privatliv. På arbetsplatsen har vi årlig genomgång av arbetsmiljön genom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Årligen, i samband med verksamhetsplanering, ser Orcana AB över sin policy för bolaget. I takt med att bolaget utvecklas kan policy komma att ändras.